Yuan

Coin images with Hartill numbers

H19108 Zhi Zheng Tong Bao reverse 2 smaller
1238
H19108 Zhi Zheng Tong Bao reverse 2 smaller