Conversion of Pinyin and Wade-Giles

Pinyin and Wade-Giles transcription
When legends on Chinese coins are listed in catalogues or price lists, they are transcribed into roman letters using a certain system. The transcriptions used in catalogues are often inconsistent, and this can lead to confusion. 
Numismatists should be aware that there are two major systems in use: Pinyin and Wade-Giles.
To understand how to pronounce the Chinese characters fairly accurately, one must study the basics of each system.
For example in Wade Giles tiao is pronounced diao. If it should be pronounced with initial t sound, then it should be written tiao. Cheng is pronounced djeng and Cheng is pronounced tjeng, pu-bu, pu-pu, yu is pronounced you etc.
Chinese has comparatively few sounds. Therefore it is impossible to see exactly which character is mentioned if the character is not in a context as there can be many different characters which are transcribed in the same way. Pronunciation is not a major concern for most numismatists, but the correct writing is always important in order to avoid mistakes in catalogues and price lists.

Wade-Giles to Pinyin       Pinyin to Wade Giles

W-G    Pinyin W-G     Pinyin   W-G      Pinyin W-G    Pinyin
C
ha     zha    ch'ia     qia       chou      zhou    ch'an  quan
ch'a    cha    chiang    jiang     ch'ou     chou    cheh   jue
chai    zhai   ch'iang   qiang     chu       zhu     ch'eh  que
ch'ai   chai   chiao     jiao      ch'u      chu     chn    jun
chan    zhan   ch'iao    qiao      chua      zhua    ch'n   qun
ch'an   chan   chieh     jie       ch'ua     chua    Erh     er
chang   zhang  ch'ieh    qie       chuai     zhuai   Ho      he
ch'ang  chang  chien     jian      ch'uai    chuai   hsi     xi
chao    zhao   ch'ien    qian      chuan     zhuan   hsia    xia
ch'ao   chao   chih      zhi       ch'uan    chuan   hsiang  xiang   
che     zhe    ch'ih     chi       chuang    zhuang  hsiao   xiao
ch'e    che    chin      jin       ch'uang   chuang  hsieh   xie
chei    zhei   ch'in     qin       chui      zhui    hsien   xian
ch'ei   chei   ching     jing      ch'ui     chui    hsin    xin
chen    zhen   ch'ing    qing      chun      zhun    hsing   xing
ch'en   chen   chiu      jiu       ch'un     chun    hsiu    xiu
cheng   zheng  ch'iu     qiu       chung     zhong   hsiung  xiong
ch'eng  cheng  chiung    jiong     ch'ung    chong   hs     xu
chi     ji     ch'iung   qiong     ch       ju      hsan   xuan
ch'i    qi     cho       zhuo      ch'      qu      hseh   xue
chia    jia    ch'o      chuo      chan     juan    hsn    xun

W-G    Pinyin W-G     Pinyin   W-G      Pinyin   W-G      Pinyin
hung    hong   k'ua      kua       p'en      pen       t'iao     tiao

I,yi    yi     kuai      guai      peng      beng      tien      dian
Jan     ran    k'uai     kuai      p'eng     peng      t'ien     tian
jang    rang   kuan      guan      pi        bi        ting      ding
jao     rao    k'uan     kuan      p'i       pi        t'ing     ting
jen     ren    kuang     guang     piao      biao      to        duo
jeng    reng   k'uang    kuang     p'iao     piao      t'o       tuo
jih     ri     kuei      gui       pieh      bie       tou       dou
jo,je   re     k'uei     kui       p'ieh     pie       t'ou      tou
jou     rou    kun       gun       pien      bian      tuan      duan
ju      ru     k'un      kun       p'ien     pian      tui       dui
juan    ruan   kung      gong      pin       bin       t'ui      tui
jui     rui    k'ung     kong      p'in      pin       tun       dun

jun     run    kuo       guo       ping      bing      t'un      tun
jung    rong   k'uo      kuo       p'ing     ping      tung      dong

Ka      ga     Lieh      lie       po        bo        t'ung     tong
k'a     ka     lien      lian      p'o       po        tsa       za
kai     gai    lo        luo       p'ou      pou       t'sa      ca
k'ai    kai    lung      long      pu        bu        tsai      zai
kan     gan    leh      lue       p'u       pu        ts'ai     cai
k'an    kan    Mieh      mie       So        suo       tsan      zan
kang    gang   mien      mian      sung      song      ts'an     can
k'ang   kang   Nieh      nie       ssu       si        tsang     zang
kao     gao    nien      nian      szu       si        ts'ang    cang

k'ao    kao    no        nuo       shih      shi       tsao      zao

ke      ge     nung      nong      Ta        da        ts'ao     cao
k'e     ke     neh      nue       t'a       ta        tse       ze
kei     gei    Pa        ba        tai       dai       ts'e      ce

k'ei    kei    p'a       pa        t'ai      tai       tsen      zen

ken     gen    pai       bai       tan       dan       ts'en     cen
k'en    ken    p'ai      pai       t'an      tan       tseng     zeng
keng    geng   pan       ban       tang      dang      ts'eng    ceng
k'eng   keng   p'an      pan       t'ang     tang      tso       zuo
ko      ge     pang      bang      tao       dao       ts'o      cuo
k'o     ke     p'ang     pang      t'ao      tao
kou     gou    pao       bao       te        de
k'ou    kou    p'ao      pao       t'e       te
ku      gu     pei       bei       ti        di
k'u     ku     p'ei      pei       t'i       ti
kua     gua    pen       ben       tiao      diao
 

Conversiontable Pinyin to Wade-Giles.

Pinyin  W-G    Pinyin  W-G     Pinyin W-G 
A       a        dan      tan      he      ho 
ai      ai       dang     tang     hei     hei
an      an       dao      tao      hen     hen
ang     ang      de       te       heng    heng
ao      ao       dei      tei      hong    hung
                 den      tun      hou     hou
Ba      pa       deng     teng     hu      hu
bai     pai      di       ti       hua     hua
ban     pan      dian     tien     huai    huai
bang    pang     diao     tiao     huan    huan
bao     pao      die      tieh     huang   huang
bei     pei      ding     ting     hui     hui
ben     pen      diu      tiu      hun     hun
beng    peng     dong     tung     huo     huo
bi      pi       dou      tou                  
bian    pien     du       tu       Ji      chi
biao    piao     duan     tuan     jia     chia
bie     pieh     dui      tui      jian    chien         
bin     pin      dun      tun      jiang   chiang
bing    ping     duo      to       jiao    chiao
bo      po                         jie     chieh
bu      pu       E        , o     jin     chin
                 e        eh       jing    ching
Ca      ts'a     en       en       jiong   chiung
cai     ts'ai    eng      ng      jiu     chiu
can     ts'an     er       erh      ju      ch
cang    ts'ang                      juan    chan
cao     ts'ao     Fa       fa       jue     cheh
ce      ts'e      fan      fan      jun     chn
cei     *         fang     fang                 
cen     ts'en     fei      fei      Ka      k'a
ceng    ts'eng    fen      fen      kai     k'ai
cha     ch'a      feng     feng     kan     k'an
chai    ch'ai     fo       fo       kang    k'ang
chan    ch'an     fou      fou      kao     k'ao
chang   ch'ang    fu       fu       ke      k'o
chao    ch'ao                       kei     k'ei
che     ch'e      Ga       ka       ken     k'en
chen    ch'en     gai      kai      keng    k'eng        
cheng   ch'eng    gan      kan      kong    k'ung
chi     ch'ih     gang     kang     kou     k'ou
chong   ch'ung    gao      kao      ku      k'u
chou    ch'ou     ge       ko       kua     k'ua
chu     ch'u      gei      kei      kuai    k'uai
chua    ch'ua     gen      ken      kuan    k'uan
chuai   ch'uai    geng     keng     kuang   k'uang
chuan   ch'uan    gong     kung     kui     k'uei
chuang  ch'uang   gou      kou      kun     k'un
chui    ch'ui     gu       ku       kuo     k'uo
chun    ch'un     gua      kua                  
chuo    ch'o      guai     kuai     La      la  
ci      tz'u      guan     kuan     lai     lai      
cong    ts'ung    guang    kuang    lan     lan      
cou     ts'ou     gui      kuei     lang    lang     
cu      ts'u      gun      kun      lao     lao      
cuan    ts'uan    guo      kuo      le      le       
cui     ts'ui                       lei     lei      
cun     ts'un     Ha       ha       leng    leng     
cuo     ts'o      hai      hai      li      li       
                  han      han      lia     lia      
Da      ta        hang     hang     lian    lien     
dai   tai    hao   hao   liang  liang   
 
Pinyin W-G   Pinyin   W-G   Pinyin  W-G    
liao  liao   Pa     p'a    she    she     
lie   lieh   pai     p'ai   shei   shei    
lin   lin   pan     p'an   shen   shen    
ling  ling   pang    p'ang   sheng   sheng    
liu   liu   pao     p'ao   shi    shih    
lo   lo    pei     p'ei   shou   shou    
long  lung   pen     p'en   shu    shu 
lou   lou   peng    p'eng   shua   shua   
lu   lu    pi     p'i    shuai   shuai   
l      l    pian    p'ien   shuan   shuan   
luan  lan   piao    p'iao   shuang  shuang  
le   leh   pie     p'ieh   shui   shui    
lun   lun   pin     p'in   shun   shun    
luo   lo       ping    p'ing   shuo   shuo    
         po     p'o    si    szu, ssu  
Ma   ma    pou     p'ou   song   sung    
mai   mai   pu     p'u    sou    sou    
man   man                        su    su     
mang  mang   Qi     ch'i   suan   suan    
mao   mao   qia     ch'ia   sui    sui    
me   me    qian    ch'ien  sun    sun    
mei   mei   qiang     ch'iang  suo    so     
men   men   qiao    ch'iao 
meng  meng   qie     ch'ieh  Ta    t'a     
mi   mi    qin     ch'in   tai    t'ai    
mian  mien   qing    ch'ing  tan    t'an     
miao  miao   qiong    ch'iung  tang   t'ang    
mie   mieh   qiu     ch'iu   tao    t'ao    
min   min   qu     ch'   te    t'e     
ming  ming   quan    ch'an  tei    t'ei    
miu    miu   que     ch'eh  teng   t'eng    
mo   mo    qun     ch'n   ti    t'i     
mou   mou              tian   t'ien    
mu   mu    Ran     jan    tiao   t'iao    
           rang    jang   tie    t'ieh    
Na   na    rao     jao    ting   t'ing    
nai   nai   re     je    tong   t'ung    
nan   nan   ren     jen    tou    t'ou    
nang  nang   reng    jeng   tu    t'u     
nao   nao   ri     jih    tuan   t'uan    
ne   ne    rong    jung   tui    t'ui    
nei   nei   rou     jou    tun    t'un    
nen   nen   ru     ju       tuo    t'o     
neng  neng   rua     *                
ni   ni    ruan    juan   Wa    wa     
nian  nien   rui     jui    wai    wai     
niang  niang  run     jun     wan    wan     
niao  niao   ruo     jo    wang   wang    
nie   nieh              wei    wei     
nin   nin   Sa     sa    wen    wen     
ning  ning   sai     sai    weng     weng    
niu   niu   san     san    wo    wo     
nong  nung   sang    sang   wu    wu     
nou   nou   sao     sao               
nu   nu    se     se    Xi    hsi         
n   n    sen     sen    xia    hsia    
nuan  nuan   seng    seng   xian   hsien    
ne   neh   sha     sha    xiang   hsiang   
nuo   no    shai    shai   xiao   hsiao    
         shan    shan   xie    hsieh    
O    wo    shang    shang   xin    hsin 
ou   ou    shao    shao   xing   hsing
  
 
Pinyin W-G 
xiong    hsiung
xiu      hsiu
xu       hs     
xuan     hsan     
xue      hseh     
xun      hsn     
  
Ya       ya
yan      yen
yang     yang
yao      yao
ye       yeh
yi       i
yin      yin
ying     ying
yo       yo
yong     yung
you      yu
yu       y     
yuan     yan     
yue      yeh, yo   
yun      yn     
  
Za       tsa
zai      tsai
zan      tsan
zang     tsang
zao      tsao
ze       tse
zei      tsei
zen      tsen
zeng     tseng
zha      cha
zhai     chai
zhan     chan
zhang    chang
zhao     chao
zhe      che
zhei     chei
zhen     chen
zheng    cheng
zhi      chih
zhong    chung
zhou     chou
zhu      chu
zhua     chua
zhuai    chuai
zhuan    chuan
zhuang   chuang
zhui     chui
zhun     chun
zhuo     cho
zi       tzu
zong     tsung
zou      tsou
zu       tsu
zuan     tsuan
zui      tsui
zun      tsun
zuo      tso
  
Home