Jin
A.D.1115-1234 Info

Emperor Zheng Long. 1149-1160.

s1083d1636_zhenglong2.jpg (7261 bytes)
Schjöth 1083. Zheng Long Yuan Bao.

Emperor Shi Zong. 1161-1189.

s1087d1641_jin_dadingtongbao_forside.jpg (8105 bytes)  s1087d1641_jin_dadingtongbao_bagside.jpg (8514 bytes)
Schjöth 1087 Ding 1641. Da Ding Tong Bao.

s1092.jpg (11155 bytes)
Schjöth 1092. Da Ding Tong Bao.

Emperor Zhang Zong. 1190-1208.

s1093d1661_Jin_taihezhongbao_forside.jpg (19040 bytes)  s1093d1661_Jin_taihezhongbao_bagside.jpg (17998 bytes)
Schjöth 1093 Ding 1661. Tai He Zhong Bao.

Back Next