Liao A.D. 916-1125
Info

S1066d1622__liao_qingningtongbao_forside.jpg (7065 bytes)  S1066d1622__liao_qingningtongbao_bagside.jpg (6668 bytes)
Schjöth 1066 Ding 1622. Qing Ning Tong Bao.


Schjöth 1072 Ding 1628. Shou Chang Yuan Bao.

Back Next