Qing
A.D. 1644-1911 Info

Tian Ming (Before start of Qing) 1616-1626

Shun Zhi  1644-1661

Kang Xi  1661-1722

Yong Zheng 1723-1735

Qian Long 1736-1795

Jia Qing 1796-1820

Dao Guang  1821-1850            

Xian Feng  1851-1861                                                    

Tong Zhi  1862-1874  
Qi Xiang (early title of Tong Zhi)

Guang Xu  1875-1908                                                         Qing bamboo coin substitute. 1000 and 200 Qian.    
                                                                                               Guang Shan Bank of Suzhou, 1928.
Xuan Tong 1908-1911

Tai Ping (1851-1864 Qing rebel Hong Xiuquan)

Many of the coins in the Qing section have no catalogue numbers. There are more than a thousand coin types in the Qing, and I have just given a few examples of the coinage of each emperor.

Back