Xu Zhongshu ed.: Jiaguwen Zidian. (Dictionary of Oracle Bone Inscriptions). Chengdu: Sichuan Cishu, 1988. Page 920-921.