5 Dynasties 10 Kingdoms

Coin images with Hartill numbers

H1512 Zhou Yuan Tong Bao obverse
17

H1512 Zhou Yuan Tong Bao reverse blank
18

H1523 Zhou Yuan Tong Bao obverse
19

H1523 Zhou Yuan Tong Bao reverse
20

H1524 Zhou Yuan Tong Bao obverse
21

H1524 Zhou Yuan Tong Bao reverse
22

H1525 v Zhou Yuan Tong Bao obverse
23

H1525 v Zhou Yuan Tong Bao reverse dot left
24

H1525 Zhou Yuan Tong Bao obverse
25

H1525 Zhou Yuan Tong Bao reverse
26

H1531 Tong Zheng Yuan Bao obverse
27

H1531 Tong Zheng Yuan Bao reverse
28

H1536 Tian Han Yuan Bao obverse
29

H1536 Tian Han Yuan Bao reverse
30

H1536 x2 Tian Han Yuan Bao obverse
31

H1536 x2 Tian Han Yuan Bao reverse
32