Liao

Coin images with Hartill numbers

H1811 Zhong Xi reverse
1238
H1811 Zhong Xi reverse