Liao

Coin images with Hartill numbers

H1814 Xian Yong reverse
1238
H1814 Xian Yong reverse