Min Guo

Coin images with Hartill numbers

H244 Fu Jian Tong Bao obverse Six stripes
1

H244 Fu Jian Tong Bao reverse Six stripes
2

H245 Fu Jian Tong Bao obverse Five stripes
3

H245 Fu Jian Tong Bao reverse Five stripes
4

H245 x2 Fu Jian Tong Bao obverse Five stripes
5

H245 x2 Fu Jian Tong Bao reverse Five stripes
6

H245 x3 Fu Jian Tong Bao obverse Five stripes
7

H245 x3 Fu Jian Tong Bao reverse Five stripes
8

H245 x4 Fu Jian Tong Bao obverse Five stripes
9

H245 x4 Fu Jian Tong Bao reverse Five stripes
10

H246 Fu Jian Tong Bao obverse Six stripes
11

H246 Fu Jian Tong Bao reverse Six stripes
12

H246 x2 Fu Jian Tong Bao obverse Six stripes
13

H246 x2 Fu Jian Tong Bao reverse Six stripes
14

H247 Min Guo Tong Bao obverse
15

H247 Min Guo Tong Bao reverse Dong Chuan
16