Three Kingdoms

Coin images with Hartill numbers

H111 Zhi Bai Wu Zhu reverse
1238
H111 Zhi Bai Wu Zhu reverse