Three Kingdoms

Coin images with Hartill numbers

H111 Zhi Bai Wu Zhu obverse
1238
H111 Zhi Bai Wu Zhu obverse