Zhou

Coin images with Hartill numbers

H344 Liang Zheng Shang Jin Dang Lie - obverse
1238
H344 Liang Zheng Shang Jin Dang Lie - obverse