Index of coin legends

Find entry numbers in the Ding Fubao and Fishers Ding catalogues. 

An explanation of coin legends can be found on the legends page
If you have a name of a coin written in pinyin, then you can find it in the Ding or Fishers Ding catalogues using this index.
If you have a name of a coin transcribed in the Wade-Giles system, you can convert it to pinyin here. The index is based on the index in Fisher's Ding, but is rewritten in many ways. You can also search by using the browsers search function.

A B C D F G H K L M N P Q R S T W X Y Z  Uninscribed  Gold  Lead  Iron


An Ping Si Zhu 619
An Yang 160-162, 167-172, 329
An Yang Zhi Da Hua 356
An Yang Zhi Huan Hua 356
An Yi Ban Jin Hua 298
An Yi Er Jin Hua 301-302
An Yin 312-314
An Yin Er 314
An Yin Yi 313
An Yi Yi Jin Hua
An Zang 99, 102, 363
An Zhou 95
Bai Bi 346
Bai Ren 346
Bai Zhi 524
Ban Huan 376-378
Ban Liang 385-389, 409-419, 421-428, 432-435, 508
Ban Qiong 376-378
Ban Yuan 376-378
Bao 293
Bao Liu Huo 440
Bao Ning Tong Bao 1616
Bao Si Huo 439
Bei 89
Bei Jiu Hen 333
Bei Lin 110
Bei Qi 248
Bei Qiu 230-232
Bei Qi Yi 219
Bei Qu 233-235
Bei Zi Jin Hua 129
Bing 54
Bi Zhu 661
Bo 15
Bo Ren 346
Bu Quan 502-504, 639
Cang 82 Back to Top
Cha Bu Wu Bai 474-475
Chang An 229
Chang Ping Wu Zhu 613
Chang Yuan Yi Jin Hua 374-375
Chang Zi 222-223
Cha Yin 178
Cheng 26
Cheng An Bao Huo 1650-1651
Chong He Tong Bao 1095-1096
Chong Ning Tong Bao 1036-1047
Chong Ning Yuan Bao 1053-1054
Chong Ning Zhong Bao 1048-1052
Chong Qing Tong Bao 1664-1665
Chong Qing Yuan Bao 1663
Chong Xi Tong Bao 1619-1621
Chong Zhen Tong Bao 2025-2098
Chuang 85
Chui 281
Chun 224
Chun Xi Tong Bao 1220-1222
Chun Xi Yuan Bao 1196-1218
Chun You Yuan Bao 1519-1542
Chun Yu Si Zhu 631
Ci Bu Jiu Bai 482-483
Da 69, 338 Back to Top
Da An Yuan Bao 1626-1627,1679-1680
Da Bu Huang Qian 484-485
Da Chao Jin He 1697
Da Chao Tong Bao 1695-1696
Da Dang Quan Qian 534-537
Da De Tong Bao 1715-1719
Da Ding Tong Bao 1640-1649
Da Er Quan Qian 538
Da Fu Wu Zhu 594
Da Guan Tong Bao 1055-1069
Dai 84
Da Ji Wu Zhu 593-594
Da Kang Tong Bao 1625
Da Kang Yuan Bao 1624
Da Liao Tian Qing 1634-1635
Da Li Yuan Bao 702-703
Da Ning Tong Bao 2099-2104
Dang Ge Liu Zhu 6
Dang Jin 287-288
Dang Shi Hua 287-288
Dao Guang Tong Bao 2384-2410
Da Qing Tong Bi 2665
Da Qi Tong Bao 822-823
Da Quan Dang Qian 534-537
Da Quan Er Qian 538
Da Quan Shi Wu 450-451
Da Quan Wu Bai 530-533
Da Quan Wu Qian 539-540
Da Quan Wu Shi 445-453, 671
Da Shun Tong Bao 2137-2138
Da Shu Tong Bao 806-807
Da Song Tong Bao 1466-1469
Da Song Yuan Bao 1455-1465
Da Tong Wu Zhu 594
Da Wu Quan Qian 539-540
Da Wu Shi Quan 452
Da Xia Zhen Xing 561
Da Yin 133, 253-254, 315
Da Yin Ban 134-136
Da Yi Tong Bao 1834-1836
Da Yuan Guo Bao 1736
Da Yuan Tong Bao 1730-1734
Da Yuan Yuan Bao 1735
Da Yuan Zhi Zhi 1737
Deng 203-205
De Yi 747-750
Di 12
Di Bu Ba Bai 480-481
Di Er Shi San 408
Di Jiu Zhong Si Liang 394
Ding Ping Yi Bai 556-557
Ding Xiang Si Zhu 629
Di Nian 407
Di Nian San 408
Di Shi 398-399
Di Shi Ba 400
Di Shi Jiu 403-406
Di Shiliu 401
Di Shi Shi 407
Di Shi Yi 402
Di Si 397
Di Wu Zhong Si Liang 393
Di Yi Zhong Si Liang 392
Dong 58
Dong A Si Zhu 626-627
Dong Zhou 8-9
Duan Ping Tong Bao 1497-1503
Duan Ping Zhong Bao 1504
Dui 25
Du Yang 214
Fa 55 Back to Top
Fei 38, 74
Fen Bu 280
Feng 203-205
Feng Huo 552-555
Fu 25, 79, 80
Fu Chang Tong Bao 1674-1675
Fu Chang Yuan Bao 1672-1673
Fu Chang Zhong Bao 1676-1677
Fu Fan Yi Jin Hua 265
Fu Jian Dang Jin 289
Fu Jin 65
Fu Jin Hua 65
Fu Qian Dang Jin 289
Fu Sheng Yuan Bao 1678
Gan Dan 64, 103, 345 Back to Top
Gan Yi 249
Gao 13, 41
Gao Chang Ji Li 1819-1820
Gao Du 243-244
Gao Ji Chang Li 1819-1820
Gao Liu Si Zhu 630
Ge 24, 188-191
Ge Liu Zhu 6
Gong 37, 40, 219, 282, 359
Gong Ban Jin 362
Gong Ban Jin 308
Gong Chun Chi Jin 360-361
Gong kou Jin Hua 362
Gong Tun Chi Jin 361
Gong Yi 219
Gu 81, 93
Guan 137-l39, 246, 320-321, 336, 347, 369-370
Guang Ding Yuan Bao 1694
Guang Tian Yuan Bao 774
Guang Xu Tong Bao 2615-2635, 2660-2661
Guang Xu Zhong Bao 2636-2659
Guang Zheng Tong Bao 801-805
Guankao 101
Guan Shi 101
Gui 58
Gu Mu Si Zhu 628
Guo 104-106
Han Dan 64, 103, 345 Back to Top
Han Xing 559-560
Han Yuan Tong Bao 761-763
He 192-193
He Yi 255
Hong Guang Tong Bao 2105-2107
Hong Hua Tong Bao 2152-2164
Hong Wu Tong Bao 1895-1957
Hong Zhi Tong Bao 1960-1961
Hou 45
Hua 88
Huangfu 137-139
Huang Jian Yuan Bao 1693, 2749
Huang Qing Yuan Bao 1738-1740
Huang Song Tong Bao 904-910
Huang Song Yuan Bao 1559-1570
Huo 42, 88, 110
Huo Bu 486-487, 842
Huo Huo 499, 669
Huo Quan 488-501
Ji 35, 60, 81, 128, 137-139, 371 Back to Top
Jia 53
Jia Ding An Bao 1436
Jia Ding Chong Bao 1427-1428
Jia Ding Feng Bao 1449
Jia Ding Hong Bao 1442
Jia Ding Long Bao 1438
Jia Ding Quan Bao 1429-1430, 1439
Jia Ding Tong Bao 1348-1412
Jia Ding Wan Bao 1445
Jia Ding Xin Bao 1435
Jia Ding Xing Bao 1440
Jia Ding Yong Bao 1431-1433
Jia Ding Yuan Bao 1413-1426
Jia Ding Zhen Bao 1434, 1437
Jia Ding Zheng Bao 1441
Jia Ding Zhi Bao 1443-1444, 1448
Jia Ding Zhong Bao 1446-1447
Jia Jing Tong Bao 1962-1968
Jia Xi Tong Bao 1505-1516
Jia Xi Zhong Bao 1517-1518
Jia You Tong Bao 935-936
Jia You Yuan Bao 933-934
Ji Cheng 236
Jie Mo Huan Hua 355
Jiemo Zhi Huan Hua 354
Ji Fu Xiao Hua 63
Ji Jin 98
Jin 4, 82
Jin Ban Jin Hua 269
Jin Bi 284
Jing 15, 635
Jing De Yuan Bao 881-882
Jing Ding Yuan Bao 1573-1582
Jing He 585-586
Jing Kang Tong Bao 1127-1139
Jing Kang Yuan Bao 1120-1126
Jing Yi Jin Hua 266-268
Jing You Yuan Bao 901-903
Jin Wu 663
Jin Yang 120-124, 319
Jin Yang Ban 121-123
Jin Yang Bi 348-349
Jin Yang Er Jin Hua 271
Jin Yang Xin Bi 349
Jin Yang Xin Hua 349
Jin Yang Yi Jin Hua 270
Ji Shi Ba Hua 125-127, 263-264
Jiunu 157
Jiuru 157
Ji Yin 365-368
Ju 44
Jun 5, 77
Kai Ping Tong Bao 756 Back to Top
Kai Ping Yuan Bao 755
Kai Qing Tong Bao 1571-1572
Kai Xi Tong Bao 1329-1339
Kai Xi Yuan Bao 1340-1347
Kai Yuan Tong Bao 672-684, 706-744, 777- 781, 821
Kang Ding Yuan Bao 911-912
Kang Xi Tong Bao 2250-2276
Kao 337
Kong 83
Lai 27, 258 Back to Top
Liang Xin Er Jin Wu Shi Dang Le 307
I.iang Xin Jin Bai Dang Le 306
Liang Yi Jin 274
Liang Zao Xin Quan 505-506
Liang Zheng Shang Jin Dang Le 304-305
Liang Zhu 661
Liang Zi 395-396
Lin 137-139, 246, 320-321, 336, 347, 369-370
Li Nian Fu Xing Yong 1600-1608
Lin Ban 138
Lin Hua 110
Lin Qu Si Zhu 621
Lin Zi Si Zhu 636
Lishi 141, 317-318, 372-373
Liu 20, 68
Li Yong Tong Bao 2144-2157
Long Feng Tong Bao 1821-1825
Long Qing Tong Bao 1969
Long Wu Tong Bao 2108-2112
Long Xing Tong Bao 1181
Long Xing Yuan Bao 1172-1180
Lu 97, 154-156
Lu Shi 97
Lu Shi Ban Jin Hua 309
Lu Shi Jin Bi 285
L Si Zhu 625
Ma Fu L 217-218 Back to Top
Mao
Mei 41
Ming 339-344
Ming Dao 379-380
Ming Dao Yuan Bao 899-900
Ming Huo 379-380
Ming Si 381
Mu 31-32, 33, 90, 186-187
Mu Bei 261
Mu Yi 186-187
Nai Shi 245 Back to Top
Nan Xing Tang 327
Nan Yang Jun Bao 219
Nian 86
Nie 225-226
Nie Jin 284
Nie Yin 284
Ning 292
Ping An Si Zhu 619 Back to Top
Ping Bei 262
Ping Dang Wu Zhu 659
Pu Ban Yi Jin Hua 265
Pu Yang Si Zhu 638
Pu Zi 221
Qi 51, 194, 201-202 Back to Top
Qian Dao Tong Bao 1195
Qian Dao Yuan Bao 1182-1194
Qian De Yuan Bao 775
Qian Feng Quan Bao 685, 790-799
Qian Heng Tong Bao 829-831
Qian Heng Zhong Bao 824-828
Qian Long Tong Bao 2297-2335
Qian Quan Feng Bao 790-799
Qian Tong Yuan Bao 1629-1631
Qian You Yuan Bao 1685-1689
Qian Yuan Zhong Bao 686-701, 745, 800
Qi Bei 230-232, 248
Qi Chuan Jin Hua 98
Qi Da Hua 351
Qi Dao 456
Qi Dao Wu Bai 454-455
Qi Fa Hua 351
Qi Huan Hua 351
Qing Li Zhong Bao 913-917
Qing Ning Tong Bao 1622
Qing Tai Yuan Bao 758
Qing Yuan Tong Bao 1243-1294, 221
Qing Yuan Yuan Bao 1295-1300
Qishi 216
Qi Xiang Tong Bao 2584-2586
Qi Xiang Zhong Bao 2587-2589
Qi Yang 111, 250, 259
Qi Yuan Yi Jin 374-375
Qi Zao Bang Chang Huan Hua 350
Qi Zhi Huan Hua 352
Quan 43, 76-77
Quan Quan 500, 668
Rang Yin 182 Back to Top
Ren 57
Ri 87
San Chuan Jin Hua 98 Back to Top
San Zhu 429-431, 614-615
Shang 12, 34, 78
Shang + unknown 325
Shang Bi Yang 324
Shang Cheng 142-143
Shang Fu 325
Shang Qiu 142-143
Shang Yuan 328
Shan Yang 311
Shao Ding Tong Bao 1470-1483
Shao Ding Yuan Bao 1484-1486
Shao Sheng Tong Bao 1002-1003
Shao Sheng Yuan Bao 990-1001
Shao Xing Tong Bao 1164-1171
Shao Xing Yuan Bao 1158-1163
Shao Xi Tong Bao 1237-1242
Shao Xi Yuan Bao 1223-1236
Sheng 73
Sheng Song Tong Bao 1033-1035
Sheng Song Yuan Bao 1017-1032
Sheng Song Zhong Bao 1450
Sheng Yuan Tong Bao
Shi 53
Shi 19, 22, 29, 44, 46, 53, 84, 92
Shi Er Zhu 332
Shi Wei Ban 114
Shi Yi 249, 335
Shi Zhong Xiao Hua 63
Shou Chang Yuan Bao 1628
Shou Shi Ban Jin Hua 272
Shou Yin 140
Shu Bu Dang Shi Hua 289
Shun Tian Yuan Bao 751-754, 843-845
Shun Zhi Tong Bao 2176-2249
Si 31, 334
Si Bu 287-288
Si Jian 287-288
Si Qian 287-288
Si Zhu 562-565, 567-574, 616-638
Si Zhu Si Zhu 564
Si Zhu Xia Cai 618
Song 14, 66
Song Yuan Tong Bao 849-859
Tai 72, 255 Back to Top
Tai Chang Qi Tian 2011-2013
Tai Chang Tian Qi 2011-2013
Tai Chang Tong Bao 1984-1987
Tai Ding Tong Bao 1756-1757
Tai Ding Yuan Bao 1758
Tai Ding Yuan Nian 1759
Tai He Tong Bao 1652-1659
Tai He Wu Zhu 600-606
Tai He Zhong Bao 1660-1662
Tai Huo Liu Zhu 599
Tai Ping Bai Jin 547-549
Tai Ping Bai Qian 541-549
Tai Ping Sheng Bao 2668, 2687
Tai Ping Tian Guo 2669-2678, 2684, 2688, 2690
Tai Ping Tong Bao 860-865, 1610-1611, 2700-2701, 2708
Tai Ping Zhong Bao 2583
Tai Yuan Huo Quan 2717
Tang Guo Tong Bao 814-818
Tao Nie Jin 286
Tao Yang 167-172
Tao Yuan 251
Tian 79
Tian Bao Tian Bao 2014
Tian Chao Tong Bao 2704
Tian Ce Fu Bao 787-789
Tian Cheng Yuan Bao 757
Tian De Tong Bao 784-786
Tian Ding Tong Bao 1830-1833
Tian Fu Yuan Bao 759-760
Tian Guo 2680-2683, 2685-2686
Tian Guo Sheng Bao 2679
Tian Guo Tai Ping 2670, 2678
Tian Han Yuan Bao 773
Tian Li Yuan Bao 1761
Tian Tian Bao Bao 2014
Tian Ming Tong Bao 2171-2175
Tian Qing Feng Le 666
Tian Qing Yuan Bao 1632-1633, 1690-1692
Tian Qi Tai Chang 2011-2013
Tian Qi Tong Bao 1826-1829, 1988-2024
Tian Sheng Yuan Bao 895-898
Tian Tian Bao Bao 2014
Tian Tian Tian Tian 2015
Tian Tong Tong Bao 1837
Tian Tong Yuan Bao 1838
Tian Xian Tong Bao 1613
Tian Xing Bao Hui 1671
Tian Xi Tong Bao 893-894
Tian You Tong Bao 1839-1842
Ting 15
Tong 18
Tong Di 241-242
Tong He Yuan Bao 1617-1618
Tong Quan Xing Huo 813
Tong Shi 241-242
Tang Xing Quan Huo 813
Tong Zheng Yuan Bao 771-772
Tong Zhi Tong Bao 2590-2594
Tong Zhi Zhong Bao 2595-2614
Tu 29
Tun Liu 224
Tuo Yang 164, 166
Tu Yang 214
Wang 30 Back to Top
Wang Mao 215
Wang Shi 212-213
Wang Yang 215
Wan Li 1979
Wan Li Tong Bao 1970-1983, 1987
Wang Shi 210
Wei 62
Wen 67
Wen An Ban Jin Hua 283
Wen Huo 96
Wen Xin 2713
Wen Yang 111-113
Wu 16, 23, 55, 61, 198-200
Wu An 100, 148
Wu Da Huo Quan 670
Wu Gong 665
Wu Jin 662-664
Wu Ping 147
Wu Wu 657-658
Wu Wu Wu Zhu 656
Wu Xing Da Bu 640-643
Wu Zhu 441-444, 507, 509-513, 525-529, 550-551, 566, 581-583, 587-593, 595-598, 607, 612, 650-660, 662
Wu Zhu Wu Zhu 656
Wu Zi 667
Xia 91 Back to Top
Xia ? 326
Xia ? Yang 322-324
Xia Bi Yang 322-323
Xia Cai Si Zhu 618
Xia Fu 326
Xian Chun Yuan Bao 1583-1599
Xian Feng Tong Bao 2411-2416, 2418, 2424-2425, 2437-2438, 
2462-2463, 2470, 2475-2476, 2490, 2496, 2504, 2507-2508, 
2510-2512, 2517-2518, 2522-2523, 2526-2527, 2530, 2535-2536, 
2544, 2546, 2549, 2553-2554, 2556-2557, 2567-2570, 2575, 2579-2580
Xian Feng Yuan Bao 2430-2436, 2445-2447, 2450, 2453, 2457, 
2461, 2469, 2474, 2493.2495, 2500-2503, 2534, 2540, 2542-2543, 
2552, 2566, 2573-2574, 2577-2578, 2582
Xian Feng Zhong Bao 2417, 2419-2423, 2426-2429, 2439-2444,
2448-2449, 2451-2452, 2454-2456, 2458-2460, 2464-2468, 
2471-2473, 2477-2489, 2491-2492, 2497-2499, 2505-2506, 
2509, 2513-2516, 2519-2521, 2524-2525, 2528-2529, 2531-2533, 
2537-2539, 254 1, 2545 ' 2547-2548, 2550-2551, 
2555, 2558-2565, 2571-2572, 2576, 2581
Xian Kang Yuan Bao 776
Xian Ping Yuan Bao 876-880
Xian Shun Yuan Bao 1583-1599

Xian Tong Xuan Bao 746
Xian Yong Tong Bao 1623
Xiang 47
Xiang Fu Tong Bao 891-892
Xiang Fu Yuan Bao 883-890
Xiang Ping 175-176
Xiang Yuan 237-238
Xiao Bu Yi Bai 466-467
Xiao Jian 567-580
Xiao Quan Zhi Yi 459-461
Xiao Zhi Bai 558
Xi Du 132
Xie Shan 144-146
Xin 56, 183
Xing Chao Tong Bao 2139-2143
Xi Ning Tong Bao 959-962
Xi Ning Yuan Bao 945-954
Xi Ning Zhong Bao 955-958
Xin Yi 114, 183
Xi Wang Shang Gong 2169-2170
Xi Yi 183
Xi Yin 236
Xi Zhou 10
Xuan De Tong Bao 1959
Xuan He Tong Bao 1102-1119
Xuan He Yuan Bao 1097-1101
Xuan Tong Tong Bao 2662-2664
Xu Bu Si Bai 472-473
Xun Shi 210
Yang 21, 36 Back to Top
Yang Bi 115-119
Yang Hua 115-119
Yang Qiu 259, 632-633
Yang Ren 115-119
Yang Yi 179
Yang Xiang Si Zhu 624
Yan You Tong Bao 1746-1747
Yan You Yuan Bao 1741-1745
Yao Bu Er Bai 468-469
Yao Quan Yi Shi 462
Yao Yi Jin 266-268
Ye 93
Yi 49
Yi 46, 49
Yi Bi 379-380, 382-384
Yi Bi 382-384
Yi Chang 173-174
Yi Dao 382-384, 458
Yi Dao Ping Wu Qian 457
Yi Huo 382-384, 436-438
Yi Liu Huo 440
Yin Jin Ban Jin Hua 277
Yin Jin Yi Jin Hua 278-279
Yin Ping 178
Yi Ping 175-176
Yi Si 381
Yi Si Huo 439
Yi Yang Si Zhu 620
Yong An Wu Bai 836-837
Yong An Wu Zhu 608-611
Yong An Yi Bai 834-835
Yong An Yi Qian 838-841
Yong An Yi Shi 832-833
Yong Chang Tong Bao 2134-2136, 2723
Yong Guang 584
Yong Le Tong Bao 1958
Yong Li Tong Bao 2113-2133
Yong Long Tong Bao 782-783
Yong Ping Yuan Bao 770
Yong Tong Wan Guo 644-649
Yong Zheng Tong Bao 2277-2296
You Bu San Bai 470-471
You Er Jin Hua 310
You Quan Er Shi 463
Yu 17, 39
Yu ? 215
Yuan 357-358
Yuan De Zhong Bao 1681-1682
Yuan Feng Tong Bao 963-978
Yuan Fu Tong Bao 1004-1015
Yuan Fu Zhong Bao 1016
Yuan Jin Hua 291
Yuan Tong Tong Bao 1772
Yuan Tong Yuan Bao 1770-1771
Yuan You Tong Bao 979-989
Yuan You Zhen Bao 1748
Yuan Zhen Tong Bao 1709-1713
Yuan Zhen Yuan Bao 1714
Yu Ban 108-109
Yu Ban Jin Hua 294
Yu Ci 107-109
Yue 17
Yue Yi 260
Yu Jin Bi 286
Yu Min Tong Bao 2165-2168
Yu Xiang 107-109
Yu Xiang Ban 108-109
Yu Yang 177
Yu Yang Yi 327
Yu Yi Jin Hua 295-297
Za Zhu 661 Back to Top
Zhai Yang 163-166
Zhao 339
Zhao Dao 379-380
Zhao Na Xin Bao 169
Zhao Si 381
Zhao Yu Tong Bao 2158-2161
Zhen 42
Zheng 206-209
Zheng He Tong Bao 1070-1089
Zheng He Yuan Bao 1090
Zheng He Zhong Bao 1091-1094
Zheng Long Yuan Bao 1636-1639
Zhi Da Yuan Bao 1725-1729
Zhi He Tong Bao 922-923
Zhi He Yuan Bao 918-921, 1760
Zhi He Zhong Bao 924-932
Zhi Jin Hua 290
Zhi Ning Yuan Bao 1666-1667
Zhi Ping Tong Bao 940-944
Zhi Ping Yuan Bao 937-939
Zhi Shun Ren Shen 1768-1769
Zhi Shun Tong Bao 1764-1767
Zhi Shun Yuan Bao 1762-1763
Zhi Yi 195-197
Zhi Yuan Qi Nian 1782
Zhi Yuan Tong Bao 1702-1708, 1773-1779
Zhi Yuan Wu Yin 1781
Zhi Yuan Yuan Bao 1780
Zhi Zheng Tong Bao 1783-1812
Zhi Zheng Zhi Bao 1813-1817
Zhi Zhi Tong Bao 1751-1754
Zhi Zhi Yuan Bao 1749-1750
Zhi Zhi Yuan Nian 1755
Zhong Bu Liu Bai 476-477
Zhong Du 131, 239-240
Zhong Quan San Shi 464
Zhong Tong Yuan Bao 1698-1701
Zhong Yang 130
Zhong Yyi 252
Zhong Yi Liang Shi Er Zhu 390
Zhong Yi Liang Shi Si Zhu 391
Zhou Shi 245
Zhou Yuan Tong Bao 764-769
Zhu 6, 94, 192-194, 203-204
Zhuang Bu Qi Bai 478-479
Zhuang Quan Si Shi 465
Zhuo 227-228
Zhu Wu 444, 513, 652-653
Zhu Yi 205
Zi 59, 128, 634
Zi Du 132
Zi Qiu 236
Zi Shi 125-127, 263-264, 316
Zi Shi Ban 126-127
Zi Shi Fen Shi 125-127
Zi Si Zhu 634
Zong 43
Zou 637 Back to Top

Uninscribed coins: 1-3, 11, 514

Gold coins: 1609, 2169

Silver coins: 1133, 1609, 2170, 1695

Lead coins: 384, 777, 779, 825-828

Iron coins: 508, 509, 521, 591, 592, 664, 780-784, 
787, 789, 791, 794, 796-799, 804-805, 833, 835,
837, 840-842, 855, 858-859, 862-865, 882, 888-890, 
894, 897-898, 903, 909-912, 915, 917, 932, 943-944,
953, 959, 960-962, 973-978, 985-989, 997-1001, 
1003, 1011-1016, 1027-1032, 1034, 1047, 1052, 1054, 
1068-1069, 1080-1090, 1093-1094, 1117-1119, 1132,
1138-1139,1145-1146, 1170-1171, 1176, 1178-1179, 
1181, 1187-1193, 1211-1218,1220-1222, 1228-1242, 
1251-1253, 1255-1300, 1310-1328, 1335-1347, 
1377-1415, 1418-1449, 1450-1454, 1462-1466, 
1482-1483, 1486, 1488-1496, 1499-1503, 1513-1516, 
1555-1558, 1599, 1645, 1684, 1689, 2112, 2422 Back to Top

Home