Fig. 9.

Previous Home Next

Wu Zhu tree mould

Wu Zhu tree-shaped mould (A Xiang p. 67).