Hui Zong 1101-1125

s612.jpg (13808 bytes)  
Schjöth 612. Sheng Song Yuan Bao.  Value 1.


Schjöth 613.  Sheng Song Yuan Bao. Value 2.


Schjöth 614. Ding 1018. Sheng Song Yuan Bao. Value 1.


Ding 1026. Sheng Song Yuan Bao. Value 2.


Scjöth 619. Ding 1037. Chong Ning Tong Bao.


Schjöth 622v.  Chong Ning Zhong Bao. Iron.


Schjöth 622. Chong Ning Zhong Bao.


s624v.jpg (16596 bytes)  
Schjöth 624v. Chong Ning Tong Bao.


Schjöth 627. Chong Ning Tong Bao. Iron.

s629.jpg (12275 bytes)
Schjöth 629. Da Guan Tong Bao.

s630v_nsong_huizong_zhenghoyuanbao.jpg (16672 bytes)
Schjöth 630V. Reverse is same as obverse.


Schjöth 632. Da Guan Tong Bao. Value 3 Iron.


Schjöth 632v. Da Guan Tong Bao. Value 2. Iron.

s635.jpg (10977 bytes) 
Schjöth 635. Zheng He Tong Bao.


Schjöth 640. Zheng He Tong Bao.

 
Schjöth 639. Zheng He Tong Bao.

s645v_bronze_nsong_huizong_zhenghetongbao.jpg (10983 bytes)
Schjöth 645v. Zheng He Tong Bao.


Schjöth 646. Zheng He Tong Bao. Iron.


Ding 1097. Xuan He Yuan Bao. A rare coin.


Schjöth 659. Xuan He Tong Bao.


Schjöth 657. Xuan He Tong Bao.


Schjöth 659. Xuan He Tong Bao.


Schjöth 660. Xuan He Tong Bao.

Back Next