Ren Zong   1023-1063

s484.jpg (9413 bytes)          s486.jpg (9677 bytes) 
Schjöth 484. Tian Sheng Yuan Bao. Schjöth 486. Tian Sheng Yuan Bao.

      
Schjöth 490. Ming Dao Tong Bao. Schjöth 494. Jing You Yuan Bao.

 

s499.jpg (10967 bytes)              s500.jpg (9034 bytes)
Schjöth 499. Huang Song Tong Bao.  Schjöth 500. Huang Song Tong Bao.


Schjöth 496. Huang Song Tong Bao. Seal script.


Schjöth 504. Qing Li Zhong Bao.


Ding 932. Zhi He Zhong Bao. Iron.

s516.jpg (10467 bytes)    s517.jpg (10371 bytes)
Schjöth 516. Jia You Tong Bao.  Schjöth 517. Jia You Tong Bao.

Back Next