Zhe Zong  1086-1100

s565.jpg (10331 bytes)         s567.jpg (9149 bytes)
Schjöth 565. Yuan You Tong Bao.   Schjöth 567. Yuan You Tong Bao.

s580_nsong_zhezong_yuanyutongbao.jpg (10265 bytes)  
Schjöth 575. Yuan You Tong Bao.    Ding 984. Yuan You Tong Bao.


Schjöth 576. Yuan You Tong Bao.

s580.jpg (18451 bytes) s581.jpg (18438 bytes)
Schjöth 580. Iron. Yuan You Tong Bao.  Schjöth 581. Iron. Yuan You Tong Bao.

s582.jpg (10199 bytes)    d993.jpg (9625 bytes)
Schjöth 582. Shao Sheng Yuan Bao. Ding 993. Shao Sheng Yuan Bao.


Schjöth 585. Shao Sheng Yuan Bao.


Schjöth 593. Shao Sheng Yuan Bao.                    Schjöth 595. Shao Sheng Yuan Bao.


Schjöth 597. Shao Sheng Yuan Bao. Iron.


Schjöth 598. Shao Sheng Yuan Bao. Iron.

s604.jpg (14279 bytes)
Schjöth 604. Yuan Fu Tong Bao.

Back Next