Zhen Zong  998-1022

s469.jpg (11201 bytes)  
Schjöth 469. Xian Ping Yuan Bao. 


Schjöth 469 but lead! Cast in Guangdong or Guangxi. 3,07 gr.

s471.jpg (10365 bytes)
Schjöth 471. Jing De Yuan Bao.

s474.jpg (9827 bytes)      s476.jpg (9036 bytes)
Schjöth 474. Xiang Fu Yuan Bao.  Schjöth 476. Xiang Fu Tong Bao.

s480.jpg (10276 bytes)
Schjöth 477. Xiang Fu Tong Bao.    Schjöth 480. Tian Xi Tong Bao.

Back Next